Spontaniczne inicjowanie migotania przedsionków przez ektopowe rytmy pochodzące z żył płucnych cd

Pacjentów wypisano i podano im doustne leki przeciwzakrzepowe przez co najmniej trzy miesiące, ale bez leków przeciwarytmicznych. Późna obserwacja obejmowała wizyty w szpitalu i nagrania Holtera co trzy miesiące. Wszelkie nieudokumentowane, ale sugestywne objawy przypisywano migotaniu przedsionków. Analiza statystyczna
Ciągłe zmienne wyrażono jako średnie grupy . SD i porównano je z zastosowaniem testu Kruskala-Wallisa. Istotność statystyczną uważano za wykazaną przez dwustronną wartość P mniejszą niż 0,05.
Wyniki
Pochodzenie wyzwalaczy przedsionkowych (ektopowe rytmy)
Ryc. 1. Ryc. 1. Schemat miejsc 69 ognisk wyzwalających migotanie przedsionków u 45 pacjentów. Zwróć uwagę na skupianie się w żyłach płucnych, szczególnie w obu żyłach płucnych. Liczby wskazują na rozkład ognisk w żyłach płucnych.
Pojedynczy punkt pochodzenia ektopowych uderzeń został zidentyfikowany u 29 pacjentów, dwóch zidentyfikowano u 9 pacjentów, trzech zidentyfikowano u 6 pacjentów i czterech na pacjenta, w sumie 69 ektopowych ognisk. Ektopowe bicie pochodziło z mięśnia przedsionka ( ogniska przedsionkowe ) u 4 pacjentów (w prawym przedsionku w 3 i lewym lewym przedsionku w 1) oraz w żyłach płucnych ( ogniska żylne ) u 41 pacjentów (w sumie 65 ognisk [94 procent]): 31 ognisk w lewym przełożonym, 17 u prawego przełożonego, 11 u lewego podrzędnego i 6 w prawej dolnej żyle płucnej (Figura 1). Żylne pochodzenie najwcześniejszej aktywności ektopowej wykazano u 23 pacjentów przez radiograficzne położenie cewnika mapującego, który nakładał się na płuca i znajdował się poza sylwetką serca oraz potwierdzającą wizualizację angiograficzną.
Charakterystyka wyzwalających uderzeń ektopowych w żyłach płucnych
Skuteczne odwzorowanie ognisk żylnych wymagało wielu procedur z powodu dwóch głównych problemów. Po pierwsze spontaniczne występowanie bodźców ektopowych i napadowych migotania przedsionków było nieprzewidywalne, a prowokacyjne procedury nie były konsekwentnie skuteczne. Po drugie, utrzymujące się migotanie przedsionków trwające minuty lub godziny wymagało okresów oczekiwania na spontaniczne przerwanie lub kardiowersję. U pięciu pacjentów podczas mapowania nie stwierdzono izolowanych uderzeń ektopowych, ponieważ każdy bodziec ektopowy wywoływał migotanie przedsionków. Ogniska żylne wykazywały charakterystyczne wzorce elektrofizjologiczne opisane poniżej.
Aktywność podczas Ectopy
Rycina 2. Rycina 2. Angiogram lewej żyły dolnej płucnej przedstawiającej źródło i wyjście z czynności ektopowej. Elektrogram wykazywał charakterystyczne zmiany w czasie w zależności od położenia cewnika rejestrującego w określonej żyle płucnej. Przy coraz bardziej odległej pozycji cewnika (w kierunku źródła), skok był rejestrowany progresywnie później podczas rytmu zatokowego (lewy panel, strzałki) i odpowiednio wcześniej podczas aktywności ektopowej (grot strzałki). Odwrotnie, w pozycji bliższej przy wyjściu do lewego przedsionka (prawy panel), kolec nie był tak opóźniony podczas rytmu zatokowego (strzałki), ani nie był tak zaawansowany podczas czynności ektopowej (grot strzałki). Zastosowanie energii o częstotliwościach radiowych u źródła aktywności ektopowej wyeliminowało lokalny skok podczas rytmu zatokowego i ektopowych rytmu oraz migotania przedsionków w perspektywie krótkoterminowej
[więcej w: flexagen, EnterolBiałkomocz, diklofenak ]
[przypisy: przychodnia topolowa lublin, przychodnia topolowa, derealizacja objawy ]