leki ziołowe na uspokojenie nerwica cd

Obliczono odsetek pacjentów w każdej grupie, którzy spełniali kryteria FDA, a dokładny test Fishera zastosowano do określenia, czy wystąpiły istotne różnice między trzema grupami badawczymi. 95-procentowe przedziały ufności dla surowych ilorazów szans i różnic w proporcjach między każdym aktywnym traktowaniem a placebo zostały również obliczone przy normalnych przybliżeniach dużych próbek. Ponadto przeprowadzono wieloetapową analizę logistyczno-regresyjną, aby zidentyfikować niezależne czynniki predykcyjne ważnej niedomykalności zastawkowej na podstawie kryteriów FDA. Zmiennymi uwzględnionymi w modelu logistyczno-regresyjnym były grupa leczona (która musiała pozostać w modelu), płeć, wiek, wskaźnik masy ciała, czas trwania leczenia oraz czas pomiędzy przerwaniem badania a badaniem echokardiograficznym. Badano także interakcje leczenia z tymi zmiennymi. Przeprowadzono dodatkową analizę, w której porównano częstość pięciu stopni niedomykalności zastawki (brak, śladowy lub fizjologiczny, łagodny, umiarkowany lub ciężki) w grupie leczonej. Nieparametryczny test Kruskala-Wallisa z korektą dla wiązań wykorzystano do ustalenia, czy wystąpiły istotne różnice w traktowaniu w odniesieniu do stopnia niedomykalności zastawki. Oddzielne analizy przeprowadzono dla zastawek aorty, zastawki mitralnej i zastawki trójdzielnej. Test Kruskala-Wallisa zastosowano również do określenia znaczących różnic w leczeniu w odniesieniu do czterech stopni ograniczonej ruchliwości płatków (brak, minimalny, umiarkowany i ciężki). Statystyka Kappa została wykorzystana do oceny zmienności między czytnikiem i wewnątrz czytnika. Współczynniki korelacji Spearmana obliczono w celu zbadania stosunków anatomicznych i fizjologicznych. Tabele kontyngencji wykorzystano do oceny interakcji w zależności od miejsca badania i nie zaobserwowano takich interakcji podczas inspekcji. Wszystkie podane wartości P są nominalne. Po wstępnej ocenie danych przeprowadziliśmy wiele dodatkowych analiz, bez korekty wartości P, w tym analiz łączących dwie grupy aktywnego leczenia. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania statystycznego SAS (wersja 6.09, SAS Institute, Cary, NC).
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów, którzy wykonywali echokardiogramy. W sumie 1598 pacjentów badano przesiewowo. 1212 losowo wybranych pacjentów (404 w każdej z trzech grup) było głównie otyłymi, białymi kobietami w średnim wieku. W sumie 1072 pacjentów przeszło badanie echokardiograficzne. Podstawowa charakterystyka demograficzna pacjentów poddanych echokardiografii (tabela 1) i mediana czasu trwania leczenia (77 do 78 dni) była podobna we wszystkich grupach. Średni czas leczenia wynosił od 71 do 72 dni w każdej z trzech grup. Ogółem 78,5% pacjentów leczono przez 8 tygodni lub dłużej, a 34,9% leczono przez co najmniej 12 tygodni.
Kohorcie badania do analizy pierwotnej składało się z 1072 pacjentów, którzy przeszli badania echokardiograficzne w medianie od 33 do 34 dni po odstawieniu badanego leku. Pacjenci poddani badaniu echokardiograficznemu byli demograficznie podobni do grupy z randomizacją jako całości, a charakterystyka pacjentów w analizie pierwotnej była podobna we wszystkich grupach leczonych
[przypisy: alprazolam, atropina, noni ]
[przypisy: przychodnia topolowa lublin, przychodnia topolowa, derealizacja objawy ]