nzoz wójtowska kraków ad 5

Współczynniki korelacji Spearmana wynosiły 0,88 (P <0,001) dla interpretacji niewydolności zastawki aortalnej i 0,63 (P <0,001) dla interpretacji niedomykalności zastawki mitralnej. Tabela 3 pokazuje zgodność między pierwotnym czytnikiem i wszystkimi czytnikami wtórnymi w odniesieniu do nieprawidłowości zastawek serca, które spełniają definicję przypadku (wartość kappa, 0,79; P <0,001). Analiza końcowa
Spośród 295 pacjentów uczestniczących w trzech badaniach dotyczących tłumienia apetytu przeprowadzonych w naszej instytucji, 257 (87 procent) zgodziło się wziąć udział w bieżącym badaniu. Dopasowany obiekt kontrolny stwierdzono u 239 z 257 pacjentów (93 procent). W analizie związku pomiędzy stosowaniem środków zmniejszających łaknienie a zaburzeniami zastawki serca włączono wszystkie 496 osób. Wynikowy iloraz szans wyniósł 21,4 (95-procentowy przedział ufności, 6,8 do 108,2).
Tabela 4. Tabela 4. Charakterystyka demograficzna 233 pacjentów i ich dopasowanych kontroli. Spośród 257 pacjentów, 6 (5 kobiet i mężczyzna) zostało wykluczonych z końcowej analizy, ponieważ ich stosowanie supresantów apetytu przekroczyło wartości wymagane przez protokoły leczenia. Nie można znaleźć odpowiedniego dopasowania dla dodatkowych 18 pacjentów (3 mężczyzn i 7 kobiet, którzy zażyli fenfluraminę w połączeniu z fenterminą, 2 mężczyzn, którzy przyjmowali deksfenfluraminę w skojarzeniu z fenterminą, oraz 4 mężczyzn i 2 kobiety, które same przyjmowały deksfenfluraminę). Tabela 4 pokazuje charakterystykę demograficzną pozostałych 233 pacjentów i ich dopasowanych kontroli. Te dwie grupy były dobrze dopasowane, bez znaczących różnic w płci, wieku, indeksie masy ciała lub wadze. Spośród 233 pacjentów 41 (18 procent) przyjmowało leki pobudzające apetyt w czasie echokardiografii, 47 (20 procent) zostało poddanych badaniu echokardiograficznemu w ciągu 30 dni po zaprzestaniu przyjmowania leku, 71 (30 procent) przeszło badanie echokardiograficzne do 6 miesięcy po odstawieniu leku leczenia, a 74 (32%) przeszło badanie echokardiograficzne ponad 6 miesięcy po zaprzestaniu leczenia.
Tabela 5. Tabela 5. Przypadki nieprawidłowości w obrębie kardiowersów w kontekście przypadku. Jak pokazano w Tabeli 5, nieprawidłowości zastawkowe serca, które spełniały definicję przypadku, występowały u 1,3% osób kontrolnych (3 z 233) i 22,7% pacjentów (53 z 233) (iloraz szans, 22,6%, przedział ufności 95% 7,1 do 114,2; P <0,001).
Tabela 6. Tabela 6. Wieloczynnikowa analiza logistyczno-regresyjna predyktorów zaburzeń sercowo-naczyniowych, które spełniały kryteria rozpoznania przez kardiologiczną echokardiografię. Ryc. 1. Ryc. 1. Stopień niewydolności zastawki aortalnej u 233 pacjentów i ich dopasowanych kontroli. Interpretacje są interpretowane przez głównego czytelnika, z wyjątkiem przypadków, w których nie było zgody między czytelnikami w odniesieniu do nieprawidłowości, które spełniały definicję przypadku, w którym to przypadku pokazana jest wiążąca interpretacja trzeciego czytnika.
Wyniki wieloczynnikowej analizy regresji logistycznej przedstawiono w tabeli 6. Wiek, jako zmienna ciągła, był jedyną zmienną towarzyszącą, która była niezależnym wskaźnikiem nieprawidłowości zastawek serca, które spełniały definicję przypadku. Żadna z pozostałych zmiennych nie była niezależnymi czynnikami predykcyjnymi ani czynnikami zakłócającymi związek pomiędzy takimi zaburzeniami zastawki serca a stosowaniem leków hamujących apetyt.
[patrz też: diklofenak, noni, dienogest ]
[więcej w: nocne polucje, zerwana torebka stawowa, calendulin cena ]