leki ziołowe na uspokojenie nerwica ad 5

Ponownie, dane w Tabeli 3 sugerują, że różnice można przypisać przede wszystkim zwiększonej fizjologicznej lub łagodnej regurgitacji. Fizjologiczna i łagodna niedomykalność zastawki trójdzielnej występowała często we wszystkich trzech grupach badawczych (61,4% do 70,3%) i nie było istotnych różnic między grupą z deksfenfluraminą, grupą o przedłużonym uwalnianiu deksfenfluraminy, połączonymi grupami aktywnego leczenia i grupą placebo. Niewielu pacjentów (<1 procent) miało umiarkowaną niedomykalność zastawki trójdzielnej i żaden pacjent nie miał ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej (Tabela 3). Żaden pacjent nie miał więcej niż fizjologiczną niedomykalność płuc.
Wielokrotna analiza regresji logistycznej wykazała, że leczenie, gdy jest ono wymuszane w modelu, i wiek były predykatorami ryzyka regurgitacji (zgodnie z kryteriami FDA) i że płeć, wskaźnik masy ciała, czas trwania terapii i czas pomiędzy przerwaniem leczenia badanego leku i czas echokardiografii nie były. Odnotowano interakcję między wiekiem a leczeniem w grupach z aktywnym leczeniem łącznie, z ryzykiem wystąpienia niedomykalności większej niż w grupie placebo u młodszych pacjentów, ale mniejszej niż w grupie placebo u starszych pacjentów. Niewielka liczba dotkniętych pacjentów ogranicza wartość analizy.
Morfologia zastawek
Wszystkie płaty zastawki oceniano pod kątem obecności lub braku zagęszczenia listków i stopnia ograniczonej ruchliwości. Cechy morfologiczne zastawki aortalnej były podobne we wszystkich grupach leczonych. Zwiększone pogrubienie płatków aorty stwierdzono u 7,4% pacjentów w grupie z deksfenfluraminą, 5,5% w grupie otrzymującej deksfenfluraminę o przedłużonym uwalnianiu, 6,4% w grupach z aktywnym leczeniem łącznie i 7,6% w grupie placebo. Grupa. Ograniczoną mobilność (o umiarkowanym lub większym stopniu) jakiejkolwiek bruzdy aortalnej stwierdzono w mniej niż 1% dowolnej grupy. Nie było znaczących różnic między badanymi grupami pod względem częstości występowania ograniczonej ruchliwości grudek w którymkolwiek z trzech płatków aorty (po lewej, P = 0,38, po prawej, P = 0,17 i nieprzedstawicielem, P = 0,12).
Tabela 4. Tabela 4. Ograniczona mobilność ulotek przedniego i tylnego zastawki mitralnej według grupy analitycznej. Ulotki mitralne oceniano również pod kątem zgrubienia i ruchomości. Zwiększone pogrubienie płatka zastawki mitralnej było niezbyt częste (obecne u 2 procent pacjentów lub mniej) i nie różniło się istotnie pomiędzy grupami leczonymi (p = 0,23). Jednakże większa liczba pacjentów z grupy deksfenfluraminy o przedłużonym uwalnianiu miała ograniczoną ruchliwość płatka mitralnego tylnego (P = 0,01) lub przedniego (P = 0,03). Obserwowano tendencję do ograniczonej ruchomości tylnych płatków w grupie z deksfenfluraminą (P = 0,07) i brak dowodów ograniczonej ruchomości przedniej ulotki (P = 0,50). Gdy grupy leczenia aktywnego były połączone, tylko częstość występowania ograniczonej ruchliwości tylnej była znacząco różna od częstości występowania w grupie placebo (P = 0,02) (Tabela 4). Ośmiu pacjentów z grupy deksfenfluraminy i czterech z grupy deksfenfluramin o przedłużonym uwalnianiu miało umiarkowane lub ciężkie ograniczenie ruchomości tylnego płatka mitralnego (2 procent) w porównaniu z jednym pacjentem z grupy placebo (<1 procent) [patrz też: amiodaron, atropina, agaricus ] [podobne: przełyk barretta objawy, zapadnięte płuco, ostrogi piętowe zdjecia ]